ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ดูพื้นที่ภายในบริเวณวัดหนองขวาง (อ่าน 73) 17 พ.ค. 61
ผอ.วิทยาลัยสงฆืบุรีรัมย์ ปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตร แด่คณะสงฆ์ (อ่าน 61) 16 พ.ค. 61
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (อ่าน 55) 16 พ.ค. 61
องค์กรบริหารนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานจัดซุ้มแสดงความ (อ่าน 49) 16 พ.ค. 61
ประชุมการให้ความรู้เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็นทั่วไป พระส (อ่าน 58) 16 พ.ค. 61
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 74) 15 พ.ค. 61
ภาพบรรยากาศช่วงเช้าก่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร (อ่าน 46) 13 พ.ค. 61
แสดงความยินดีกับท่านพลโทเดชอุดม นิชรัตน์ (อ่าน 123) 13 พ.ค. 61
ภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร (อ่าน 73) 12 พ.ค. 61
เยี่ยมถวายกำลังใจ พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัตยาจารย์ (อ่าน 51) 10 พ.ค. 61
เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ (อ่าน 54) 10 พ.ค. 61
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าถวายสักการะ ผอ.ิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 107) 09 พ.ค. 61
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อ่าน 58) 09 พ.ค. 61
กำหนดการ พิธีประสาทปริญญามจร.ปี2561 (อ่าน 73) 09 พ.ค. 61
ประชุมกลุ่มงานสื่อสารองค์กรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 61) 08 พ.ค. 61
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๕ (อ่าน 48) 08 พ.ค. 61
ข้อมูลที่พักบัณฑิต ตรี/โท/เอก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 51) 08 พ.ค. 61
ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ (อ่าน 47) 07 พ.ค. 61
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ (อ่าน 72) 07 พ.ค. 61
ประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (อ่าน 53) 07 พ.ค. 61
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แสดงความยินดี (อ่าน 56) 07 พ.ค. 61
ประชุมคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 103) 04 พ.ค. 61
แผนผังจราจร งานประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 60) 03 พ.ค. 61
พิธีปฐมนิเทศซักซ้อมพิธีประสาทปริญญา (อ่าน 58) 28 เม.ย. 61
กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีปฐมนิเทศซักซ้อมพิธีประสาทปริญญา (อ่าน 41) 27 เม.ย. 61
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา (อ่าน 69) 26 เม.ย. 61
ดร.พระสุนทรธรรมเมธี มอบปัจจัยให้แก่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ในการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 75) 25 เม.ย. 61
บุคลากรกลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงของเจ้าหน้ (อ่าน 76) 25 เม.ย. 61
กำหนดการประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 63) 24 เม.ย. 61
บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ มจร. (อ่าน 81) 21 เม.ย. 61
บุคลลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (อ่าน 45) 24 เม.ย. 61
ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้าร่วมประชุม (อ่าน 64) 23 เม.ย. 61
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 45) 20 เม.ย. 61
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดี แต่งตั้ง ผศ. (อ่าน 46) 20 เม.ย. 61
ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 44) 20 เม.ย. 61
มจร.แต่งตั้ง 'ผศ.' พระมหาพจน์ สุวโจ (อ่าน 38) 20 เม.ย. 61
มจร.แต่งตั้ง ผศ พระครูศรีปัญญาวิกรม (อ่าน 73) 20 เม.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดซุ้มแสดงความยินดีและแสดงศิลปวัฒนธรรม ในพิธีประสาทปริญญา (อ่าน 61) 19 เม.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการบริการ (อ่าน 58) 19 เม.ย. 61
ถวายการต้อนรับพระภิกษุ-สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (อ่าน 78) 18 เม.ย. 61