กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ

ผศ.ดร. ทิพย์ ขันแก้ว
รก.หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ

นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข
บรรณารักษ์

นางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมา
บรรณารักษ์

พระก้าน กนฺตวณฺโณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์