กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ

นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ

พระก้าน กนฺตวณฺโณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมา
บรรณารักษ์

นายกิตติ์ธเนศ อำพรรัมย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา