คณะผู้บริหาร

พระศรีปริยัติธาดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

พระมงคลสุตกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร.
รองผู้อำนวยการฝายวิชาการ

อาจารย์ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหาร

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านวิชาการ

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ มาลา
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

อาจารย์รังสิทธิ วิหกเหิน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ดร.
รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ