คณะผู้บริหาร

พระศรีปริยัติธาดา,ผศ.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

พระมงคลสุตกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พระมหาถนอม อานนฺโท,ดร.
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ผศ.รังสิทธิ วิหกเหิน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ