กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

อาจารย์อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร