กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

อาจารย์ สุทธิวิทย์ วิลัยริด
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร

นายกิตติ์ธเนศ อำพรกิตติพัฒน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาว พิมผกา อุ้ยรัมย์
นักประชาสัมพันธ์

นายภูษิต เต๊ะประโคน
นักจัดการงานทั่วไป