กลุ่มงานบริการการศึกษา

พระมหาเชษฐา ฐานจาโร
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา

นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน
นักวิชาการศึกษา

นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์
นักจัดการงานทั่วไป