ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (อ่าน 53) 28 มิ.ย. 61
ประชุมพระสังฆาธิการ ผู้รับผิดชอบงานด้านศาสนกิจ (อ่าน 53) 27 มิ.ย. 61
ประชุมจัดตารางสอนวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 40) 27 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๐๑/๒๕๖๑ (อ่าน 42) 26 มิ.ย. 61
มอบนโยบายการทำงานให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต (อ่าน 44) 26 มิ.ย. 61
ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ระยะที่ ๑๓ (อ่าน 47) 26 มิ.ย. 61
บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 55) 26 มิ.ย. 61
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 39) 22 มิ.ย. 61
ประชุมคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (อ่าน 46) 22 มิ.ย. 61
บุคลากรร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบ MIS (อ่าน 39) 21 มิ.ย. 61
พิธีต้อนรับนิสิต วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ สาขาพระพุทธศาสนา (อ่าน 105) 02 ก.ค. 61
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 183) 28 มิ.ย. 61
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 80) 13 มิ.ย. 61
ประชุมคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 66) 11 มิ.ย. 61
มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่ นักกีฬากรีฑา(มจร) เหรียญทองแดง (อ่าน 73) 11 มิ.ย. 61
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 74) 11 มิ.ย. 61
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่พยอม ชาวประโคน (อ่าน 90) 10 มิ.ย. 61
มอบหนังสือ ชุดความรู้ กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้นำชุมชน (อ่าน 61) 08 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 53) 08 มิ.ย. 61
ประชุมคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (อ่าน 57) 08 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเรียนต่อ ณ กศน. ลำปลายมาศ (อ่าน 60) 08 มิ.ย. 61
ข่าวสารจากกองงานสื่อสารองค์กร มจร. (อ่าน 65) 08 มิ.ย. 61
ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง (อ่าน 65) 07 มิ.ย. 61
ข่าวสารจากกองงานสื่อสารองค์กร มจร. (อ่าน 70) 04 มิ.ย. 61
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 57) 04 มิ.ย. 61
พิธีปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 54) 03 มิ.ย. 61
โครงการสัมมนาปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ/บริการสังคม อาสาเติมปัญญาให้สังคม (อ่าน 44) 02 มิ.ย. 61
พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 68) 01 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในที่ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอละหานทราย (อ่าน 74) 04 มิ.ย. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่ 3) (อ่าน 307) 04 มิ.ย. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกนิสิตใหม่(รอบ๒) (อ่าน 126) 03 มิ.ย. 61
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ละไม ซารัมย์ (อ่าน 107) 30 พ.ค. 61
มอบถวายตู้ลำโพง PS (ตู้มอนิเตอร์) (อ่าน 51) 30 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง(Self Assessment Report SAR) ระดับวิทยาลัย และคณะกรรมการรับผิ (อ่าน 76) 30 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 73) 30 พ.ค. 61
โครงการรับสมัครพระภิกษุจำพรรษา ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย (อ่าน 90) 30 พ.ค. 61
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 79) 29 พ.ค. 61
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก (อ่าน 48) 29 พ.ค. 61
ขอเชิญบุคลากรร่วมปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 46) 28 พ.ค. 61
ข่าวสารดีดีสำหรับศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ (อ่าน 53) 28 พ.ค. 61