กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

ดร. อนุศาสน์ วรบูรณ์ภูมิสุข
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

พระมหาประเสริฐ สุเมโธ,ดร.
นักจัดการงานทั่วไป