สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล
ประธานหลักสูตร

พระมหาเชษฐา ฐานจาโร
อาจารย์

อาจารย์สมคิด สุขจิต
อาจารย์

อาจารย์อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์
อาจารย์

อาจารย์บุญมี สุขแฉล้ม
อาจารย์

นางศศิธร บุญครอง
นักจัดการงานทั่วไป