สาขาวิชาสังคมศึกษา

พระสุวิจักขณ์ โชติวโร,ดร.
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

พระชัษษพณขิ์ สุรปญฺโญ, ดร.
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์สมคิด สุขจิต
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร