กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

นายวีรพล พิชนาหะรี
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมัตติกา เผือนอก
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล