กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

นายวีรพล พิชนาหะรี
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล
นักจัดการงานทั่วไป