ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
News
โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ มคอ. ๓ วิชาเอกสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (๔ ปี) หล
งานวิจัยและข่าวทั่วไป
Education News
09/04/2018
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
16/09/2022
13/09/2022
13/09/2022
18/08/2022
17/08/2022
11/08/2022
11/07/2022
21/06/2022
20/06/2022
02/06/2022
โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/drive/folders/1qUN0tHNcvxrgPM0EeXKpekFjo-qERjgh?usp=sharing
Administrators
Username
Password
Forgot password
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)