ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
News
โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ มคอ. ๓ วิชาเอกสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (๔ ปี) หล
งานวิจัยและข่าวทั่วไป
Education News
09/04/2018
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
05/04/2022
02/04/2022
18/11/2021
20/10/2021
12/10/2021
11/10/2021
04/08/2021
22/07/2021
12/07/2021
08/07/2021
โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/drive/folders/1qUN0tHNcvxrgPM0EeXKpekFjo-qERjgh?usp=sharing
Administrators
Username
Password
Forgot password
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)