ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.วส.บร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (อ่าน 252) 03 ก.ค. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 252) 03 ก.ค. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 246) 03 ก.ค. 60
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 188) 30 มิ.ย. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 395) 29 มิ.ย. 60
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โดยระบบ MIS (อ่าน 193) 29 มิ.ย. 60
รับฟังนโยบาย เรื่องการบริหารจัดการจัดทำและการบริหารงบประมาณด้วยระบบ MIS (อ่าน 205) 29 มิ.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 188) 28 มิ.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (อ่าน 185) 28 มิ.ย. 60
คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานประกันฯ (อ่าน 248) 28 มิ.ย. 60
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา รอบที่ ๒) (อ่าน 492) 23 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วม พีธีฌาปนกิจศพ (อ่าน 217) 08 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ (อ่าน 246) 08 มิ.ย. 60
ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่าน 264) 01 มิ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การศึกษา การประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.โนนดินแดง (อ่าน 242) 01 มิ.ย. 60
พิธีสมโภชน์สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร พระราชาคณะชั้นเทพ (อ่าน 247) 31 พ.ค. 60
ประเมินตนเอง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (อ่าน 222) 30 พ.ค. 60
ร่วมถวายมุทิตา และแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต (อ่าน 215) 30 พ.ค. 60
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 219) 30 พ.ค. 60
ประเมินตนเอง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 174) 29 พ.ค. 60
ประเมินตนเอง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว (อ่าน 159) 29 พ.ค. 60
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๖๓ (อ่าน 188) 28 พ.ค. 60
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (อ่าน 176) 25 พ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(รอบแรก) (อ่าน 183) 24 พ.ค. 60
สอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (วันที่๒) (อ่าน 267) 24 พ.ค. 60
สอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 254) 23 พ.ค. 60
แจ้งมติคณะกรรมการการเงินและทรัพสินย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (อ่าน 172) 23 พ.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (อ่าน 283) 17 พ.ค. 60
สิ่งที่ต้องรู้ในวันประสาทปริญญา (อ่าน 225) 16 พ.ค. 60
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีซักซ้อมพิธีประสาทปริญญา (อ่าน 233) 14 พ.ค. 60
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 197) 11 พ.ค. 60
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานขับแคลื่อนชุมชนคุณธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 255) 09 พ.ค. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร (อ่าน 196) 06 พ.ค. 60
วันอายุวัฒนมงคล ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 244) 05 พ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองภายใน วส.บร. (อ่าน 195) 02 พ.ค. 60
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ 50 วัน บุตรชาย ฯพณฯโสภณ ซารัมย์ (อ่าน 258) 02 พ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่าน 249) 28 เม.ย. 60
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจฯ (อ่าน 188) 27 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2560 (อ่าน 506) 26 เม.ย. 60
ปฏิทินการศึกษา/รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 323) 24 เม.ย. 60