สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ดร.
ประธานหลักสูตร

พระสุนทรธรรมเมธี,ดร.
อาจารย์

พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
อาจารย์

ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้ว
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์
อาจารย์

อาจารย์ โฆษิต คุ้มทั่ว
อาจารย์

นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์
นักจัดการงานทั่วไป