สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้ว
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

พระสุนทรธรรมเมธี,ดร.
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

พระมหาถนอม อานนฺโท,ดร
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวบุญรัตน์
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร