กลุ่มงานบริหาร

พระสมพร อนาลโย
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

นางสาวสุกิจตา เหมราช
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่งานบุคคล