กลุ่มงานบริหาร


รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

พระสมพร อนาลโย
นักจัดการงานทั่วไป

พระสุวิจักขณ์ โชติวโร
นักจัดการงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาว สุนิสา แสงทอง
นักจัดการงานทั่วไป