กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ มาลา
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทก
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวมิรันดร์ตรี อ่อนน้ำคำ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวสุกิจตา เหมราช
นักวิชาการพัสดุ

นายพิพัฒน์ เปริบรัมย์
นักวิชาการพัสดุ