กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ มาลา
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุ

นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทก
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวปภิญญะพัทธ์ ผาแดง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายรัตน์จิโรจน์ วงศ์อรัญ
นักวิชาการพัสดุ