ปรัชญา วิสัยทัศ พันธกิจ
ปรัชญา วิสัยทัศ พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 

เชื่อมโยงการเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่นสู่ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

ปณิธาน

เป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ที่มุ่งสร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ 

จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ 

บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งในระดับท้องถิ่นสู่ภูมิภาคและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

วัตถุประสงค์

จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณร

และคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ

 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร

 จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม

 พัฒนาการบริหารจัดการ

อุดมการณ์

"เติมปัญญาให้สังคม ระดมความคิด สนองกิจพระศาสนา พัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม"