ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 159259
Page Views 261562
ปรัชญา วิสัยทัศ พันธกิจ

icon ปรัชญาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม เชื่อมโยงการเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่นสู่ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

icon ปณิธาน

เป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

icon วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ที่มุ่งสร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับท้องถิ่นสู่ภูมิภาคและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

icon วัตถุประสงค์

จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

icon พันธกิจ

๑) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
๒) จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๓) ให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม
๔) พัฒนาการบริหารจัดการ

icon อุดมการณ์

"เติมปัญญาให้สังคม ระดมความคิด สนองกิจพระศาสนา พัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม"