กลุ่มงานอาคารสถานที่


หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่

นายกิตติศักดิ์ โศศาลา
นายช่างเทคนิค