กลุ่มงานอาคารสถานที่

นายวัลลภ สหุนาฬุ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอาคาสถานที่

นายรัตน์จิโรจน์ วงศ์อรัญ
เลขานุการกลุ่มงานอาคารสถานที่

นายกิตติศักดิ์ โศศาลา
นายช่างเทคนิค

นายสุเทพ เกลี้ยงวิลัย
นักการภารโรง

น.ส. เนาวรัตน์ จันทะชารี
เจ้าหน้าที่บริการ

นายประเภา อับสีรัมย์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายโยธิน สายสาลี
เจ้าหน้าที่บริการ

นางสาววัลลี เกรยรัมย์
เจ้าหน้าที่บริการ

นายสาคร ศรีชุม
เจ้าหน้าที่บริการ