ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 356404
Page Views 541441
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักจัดการงานวิจัย" สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 182) 15 ก.ค. 60
ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 186) 15 ก.ค. 60
ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 256) 13 ก.ค. 60
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ รับฟังข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 187) 11 ก.ค. 60
ประชุมขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร (อ่าน 181) 07 ก.ค. 60
รับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 152) 06 ก.ค. 60
คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยสงฆ์(บ่าย) (อ่าน 152) 05 ก.ค. 60
คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยสงฆ์ (อ่าน 184) 05 ก.ค. 60
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยสงฆ์ สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 143) 05 ก.ค. 60
นำคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยสงฆ์ เยี่ยมชมห้องแต่ละกลุ่มงานฯ (อ่าน 166) 05 ก.ค. 60
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยสงฆ์ สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 146) 05 ก.ค. 60
ณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สัมภาษณ์อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 161) 05 ก.ค. 60
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสัมภาษณ์นิสิตของหลักสูตรฯ (อ่าน 167) 05 ก.ค. 60
แบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 2 (อ่าน 175) 04 ก.ค. 60
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สัมภาษณ์อาจารย์และนิสิตแต่ละหลักสูตร (อ่าน 209) 03 ก.ค. 60
แบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (อ่าน 186) 03 ก.ค. 60
ผอ.วส.บร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (อ่าน 229) 03 ก.ค. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 236) 03 ก.ค. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 225) 03 ก.ค. 60
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 177) 30 มิ.ย. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 365) 29 มิ.ย. 60
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โดยระบบ MIS (อ่าน 179) 29 มิ.ย. 60
รับฟังนโยบาย เรื่องการบริหารจัดการจัดทำและการบริหารงบประมาณด้วยระบบ MIS (อ่าน 179) 29 มิ.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 171) 28 มิ.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (อ่าน 169) 28 มิ.ย. 60
คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานประกันฯ (อ่าน 231) 28 มิ.ย. 60
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา รอบที่ ๒) (อ่าน 473) 23 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วม พีธีฌาปนกิจศพ (อ่าน 200) 08 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ (อ่าน 222) 08 มิ.ย. 60
ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่าน 241) 01 มิ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การศึกษา การประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.โนนดินแดง (อ่าน 222) 01 มิ.ย. 60
พิธีสมโภชน์สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร พระราชาคณะชั้นเทพ (อ่าน 209) 31 พ.ค. 60
ประเมินตนเอง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (อ่าน 196) 30 พ.ค. 60
ร่วมถวายมุทิตา และแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต (อ่าน 194) 30 พ.ค. 60
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 198) 30 พ.ค. 60
ประเมินตนเอง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 161) 29 พ.ค. 60
ประเมินตนเอง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว (อ่าน 148) 29 พ.ค. 60
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๖๓ (อ่าน 175) 28 พ.ค. 60
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (อ่าน 161) 25 พ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(รอบแรก) (อ่าน 165) 24 พ.ค. 60