ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 216291
Page Views 372141
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบทุนการศึกษา เขียนเรียงความ เรื่องพ่อ (อ่าน 209) 07 มี.ค. 60
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาศักยภาพนิสิต (อ่าน 191) 07 มี.ค. 60
ประกาศ มจร. เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเฉย ประจำปี 2560 (อ่าน 311) 02 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 176) 01 มี.ค. 60
มอบข้าวสารแก่บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 187) 27 ก.พ. 60
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (อ่าน 185) 27 ก.พ. 60
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่๑/๒๕๖๐ (อ่าน 191) 24 ก.พ. 60
ชี้แจงการขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 233) 23 ก.พ. 60
อบรมทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่ (อ่าน 180) 23 ก.พ. 60
ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคล (อ่าน 144) 23 ก.พ. 60
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี,โท ทั้งพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป (อ่าน 276) 23 ก.พ. 60
ตัวอย่างบทความวิชาการ (อ่าน 219) 22 ก.พ. 60
ตัวอย่างบทความวิจัย (อ่าน 177) 22 ก.พ. 60
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1/2560 ของนิสิตปริญญาโท (อ่าน 176) 21 ก.พ. 60
ผลการแข่งขันกีฬา วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 139) 21 ก.พ. 60
พิธีเปิดอาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา (อ่าน 147) 21 ก.พ. 60
พิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี (อ่าน 191) 21 ก.พ. 60
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 162) 17 ก.พ. 60
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 211) 17 ก.พ. 60
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 192) 15 ก.พ. 60
กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่๑ (อ่าน 226) 14 ก.พ. 60
เงื่อนไขการลงทะเบียนบทความวิชาการ (อ่าน 269) 14 ก.พ. 60
อบรมโครงการบริหารวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพจัดซื้อจัดจ้างและลดความเ (อ่าน 259) 10 ก.พ. 60
คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จัดสัมมนาการจัดการความรู้เชิงบูรณาการ (อ่าน 156) 09 ก.พ. 60
โครงการกิจกรรมผลงานของพ่อเพื่อเผยแพร่ผลงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 134) 09 ก.พ. 60
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกีฬาบุคลากรและนิสิตโซนอีสานใต้ ครั้งทีี 1/256 (อ่าน 131) 09 ก.พ. 60
ร่วมโครงการ "การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั (อ่าน 125) 09 ก.พ. 60
คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญหลักสูตรพุทธบริหารฯ (อ่าน 205) 09 ก.พ. 60
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำปี 2560 (อ่าน 179) 03 ก.พ. 60
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ชุมชนโบราณ หมู่บ้านแตล จังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 265) 02 ก.พ. 60
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 401) 31 ม.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (อ่าน 295) 20 ม.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.9 ประจำเดือน มกราคม (อ่าน 199) 20 ม.ค. 60
พิธีปิดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (อ่าน 332) 19 ม.ค. 60
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 262) 18 ม.ค. 60
มอบพระกริ่งพนมรุ้งและหลวงพ่อใหญ่แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและสายตรวจประจำตำบล (อ่าน 302) 17 ม.ค. 60
ทำบุญตักบาตรเช้า วันที่ 12 มกราคม 2560 โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 223) 12 ม.ค. 60
ทำบุญตักบาตรเช้า วันที่ 11 มกราคม 2560 โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 185) 12 ม.ค. 60
ทำบุญตักบาตรเช้า วันที่ 10 มกราคม 2560 โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 221) 10 ม.ค. 60
ทำบุญตักบาตร วันที่ 9 มกราคม 2560 โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 237) 09 ม.ค. 60