ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตอำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ และอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์. (อ่าน 114) 07 มี.ค. 61
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย และรับฟังข่าวสาร ทุกวันอังคาร (อ่าน 189) 06 มี.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 157) 06 มี.ค. 61
พิธีปิดโครงการ MAHACHULA-KM (อ่าน 144) 04 มี.ค. 61
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 204) 05 มี.ค. 61
โครงการ MAHACHULA-KM (อ่าน 178) 03 มี.ค. 61
ร่วมประชุมสภาวิชาการ มจร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน 128) 02 มี.ค. 61
ประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองปรือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (อ่าน 155) 28 ก.พ. 61
ถวายปัจจัยอุปถัมถ์ปรับปรุงปูพื้นหอประชุมฯ (อ่าน 123) 28 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ (อ่าน 116) 27 ก.พ. 61
บรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (อ่าน 119) 27 ก.พ. 61
สาขาวิชาพุทธจิตฯปัจฉิมนิเทศการฝึกสอน/ติดตามประเมินผลการศึกษา (อ่าน 144) 26 ก.พ. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารกิจการนิสิต (อ่าน 114) 26 ก.พ. 61
ถวายมุทิตาสักการะ. พระมหาบุญเกิด. กตเวที (มะพารัมย์) (อ่าน 164) 25 ก.พ. 61
รับถวาย/มอบวุฒิบัตริผ่านการเข้ารับโครงการอบรมด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหาร (อ่าน 136) 23 ก.พ. 61
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. (อ่าน 165) 23 ก.พ. 61
โครงการอบรมด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหาร (อ่าน 141) 22 ก.พ. 61
แสดงมุทิตาสักการะ พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. (อ่าน 114) 21 ก.พ. 61
บรรยายชี้แจงการทำข้อตกลงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต ๓๒ และร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมม (อ่าน 128) 21 ก.พ. 61
นับผลคะแนนเสียงการเลือกตั้ง (อ่าน 122) 20 ก.พ. 61
เลือกตั้ง"นายกองค์กรบริหารนิสิต" (อ่าน 61) 20 ก.พ. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาของบุคลากรและนิสิต (อ่าน 120) 19 ก.พ. 61
แนะนำทีมผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต (อ่าน 145) 19 ก.พ. 61
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (อ่าน 152) 19 ก.พ. 61
เชิญชวนนิสิตมาร่วมใจพร้อมกันมาใช้สิทธิเลือกตั้ง (อ่าน 117) 19 ก.พ. 61
สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางานวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอโครงการวิจัย (อ่าน 128) 16 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาคารสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 120) 15 ก.พ. 61
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเลื่อนวันจัดสอบ (อ่าน 147) 15 ก.พ. 61
โครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียน ยุวสงฆ์ความสัมพันธ์ทางศาสนาไทย-เวียดนาม (อ่าน 146) 06 ก.พ. 61
แจ้งประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและค่าตีพิมบทความทางวิชาการ (อ่าน 170) 06 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต (อ่าน 146) 02 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 260) 02 ก.พ. 61
รับสมัครพระนิสิตลงรับเลือกตั้ง (อ่าน 140) 01 ก.พ. 61
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 270) 24 ม.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา (อ่าน 335) 24 ม.ค. 61
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 208) 23 ม.ค. 61
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พระครูประจิตรสีลคุณ จอ.ห้วยราช (อ่าน 191) 22 ม.ค. 61
พิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระครูสัจจานุรักษ์ (อ่าน 161) 21 ม.ค. 61
พิธีปิดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 141) 21 ม.ค. 61
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พร้อมคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรฯ (อ่าน 150) 21 ม.ค. 61