สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน
ประธานหลักสูตร

พระครูสุเมธจันทสิริ,ดร.
อาจารย์

อาจารย์ รังสิทธิ วิหกเหิน
อาจารย์

อาจารย์นิกร พลเยี่ยม
อาจารย์

อาจารย์สุทธิวิทย์ วิลัยริด
อาจารย์

อาจารย์อุทุมพร สุวรรณาทา
อาจารย์

อาจารย์ ดร. อนุศาสน์ วรบูรณ์ภูมิสุข
อาจารย์

นางสาวปภิญญะพัทธ์ ผาแดง
เลขานุการสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ