สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

พระมหาไสว เถาว์ยา (สิริปญฺโญ)
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์นิกร พลเยี่ยม
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร. อนุศาสน์ วรบูรณ์ภูมิสุข
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์สุทธิวิทย์ วิลัยริด
อาจารย์ผู้บรรยายประจำหลักสูตร