สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาตรี)

พระครูปัญญาสารบัณฑิต,ผศ.ดร.
ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

พระปลัดวิรุฬชิต นริสฺสโร
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ มาลา
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ไว ชึรัมย์
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร