สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาตรี)

พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร.
ประธานหลักสูตร

พระมหาถนอม อานนฺโท,ดร
อาจารย์

พระมหาพจน์ สุวโจ,ผศ.ดร.
อาจารย์

พระสุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
อาจารย์