ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และรับฟังข้อมูลข่าวสาร (อ่าน 31) 04 ก.ย. 61
ประชุมประธานศูนย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 25) 03 ก.ย. 61
โครงการสัมสนาเชิงวิชาการเรื่องเทคนิคการสอนพระพุทธศาสนาบูรณาการฯ (อ่าน 16) 01 ก.ย. 61
นำพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย แด่ พ่อสรวง หนูประโคน (อ่าน 16) 30 ส.ค. 61
ร่วมบริจาคหนังสือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 17) 30 ส.ค. 61
ขอเชิญร่วมโครงการสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว (อ่าน 15) 30 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน 17) 29 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน 17) 28 ส.ค. 61
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง บัตรประจำตัวนิสิต พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 19) 27 ส.ค. 61
ถวายมุทิตา "พระเมธีธรรมาจารย์" (อ่าน 17) 25 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 13) 24 ส.ค. 61
ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ระยะที่ ๑๔ (อ่าน 17) 24 ส.ค. 61
เข้าร่วมรับฟังเวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่ฯ (อ่าน 13) 22 ส.ค. 61
ผอ.วส.บร.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดบุรีรัมย์(อ.ป.จ.) (อ่าน 17) 21 ส.ค. 61
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย ทุกวันอังคาร (อ่าน 17) 21 ส.ค. 61
ถวายมุทิตาสักการะ "พระราชปริยัติกวี" (อ่าน 20) 18 ส.ค. 61
ประกอบพิธีสามีจิกรรม พระเทพวิสุทธิโมลี (อ่าน 18) 17 ส.ค. 61
ร่วมพิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 36) 17 ส.ค. 61
สวดพระอภิธรรม พระครูสุตธรรมาภิมณฑ์ (อ่าน 24) 16 ส.ค. 61
ประชุมเรื่องการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 22) 16 ส.ค. 61
กำหนดการ พิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 25) 15 ส.ค. 61
มจร.แต่งตั้ง'รก.รองอธิการบดี-ชุดใหม่ ๑๔ ส.ค.๒๕๖๑ (อ่าน 32) 15 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๔ (อ่าน 43) 14 ส.ค. 61
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย ทุกวันอังคาร (อ่าน 28) 14 ส.ค. 61
"ขอเชิญร่วมพิธีรับพระบัญชา" (อ่าน 55) 14 ส.ค. 61
เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.... (อ่าน 40) 12 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๐๓ (อ่าน 52) 10 ส.ค. 61
โครงการกิจกรรมวันแม่ บริการสังคม ในรายวิชา พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ (อ่าน 31) 09 ส.ค. 61
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพิธีสามีจิกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 30) 09 ส.ค. 61
มอบภาพถ่ายที่ระลึก แด่ พลโท เดชอุดม นิชรัตน์ (อ่าน 41) 09 ส.ค. 61
กิจกรรมสานสายใยครุศาสตร์สัมพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 35) 09 ส.ค. 61
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (อ่าน 34) 08 ส.ค. 61
พิธีสามีจิกรรม พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 42) 04 ส.ค. 61
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยทุกวันอังคาร (อ่าน 28) 07 ส.ค. 61
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 31) 06 ส.ค. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 39) 02 ส.ค. 61
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (อ่าน 44) 02 ส.ค. 61
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย ทุกวันอังคาร ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 33) 31 ก.ค. 61
มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก อุบลราชธานี (อ่าน 40) 30 ก.ค. 61
บรรยากาศร่วมบริจาคสิ่งของช่วย สปป.ลาว (อ่าน 34) 29 ก.ค. 61