กลุ่มงานครูพระสอนศีลธรรม

อาจารย์รังสิทธิ วิหกเหิน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

อาจารย์สมคิด สุขจิต
นักวิชาการทั่วไป/อาจารย์ประจำหลักสูตร พุทธศาสนาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา

นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ
นักวิชาการการเงินและบัญชี/โครงการพระสอนศีลธรรม