กลุ่มงานครูพระสอนศีลธรรม

พระศรีปริยัติธาดา,ผศ.
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผศ.รังสิทธิ วิหกเหิน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

นางศศิธร บุญครอง
เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน