สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระศรีปริยัติธาดา,ผศ.
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระอธิการสมพร อนาลโย
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

พระมหาเชษฐา ฐานจาโร
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์กาญจนา อูตรวิเชียร
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.รังสิทธิ วิหกเหิน
อาจารย์ผู้บรรยายประจำหลักสูตร