สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
ประธานหลักสูตร

พระศรีปริยัติธาดา
อาจารย์

พระอาจารย์ก้าน กนฺตวณฺโณ
อาจารย์

พระอธิการสมพร อนาลโย
อาจารย์

อาจารย์กาญจนา อูตรวิเชียร
อาจารย์