หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง
อาจารย์ประจำหลักสูตร