สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาโท)

พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ, ดร.
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.
อาจารย์

พระวัฒนา ญาณวโร,ดร.
อาจารย์

รศ.วิเชียร ชาบุตรบุญฑริก
อาจารย์

อาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง
อาจารย์

อาจารย์ ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ภัฏชวัชร์ สุขเสน
อาจารย์