หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)

อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
ประธานหลักสูตร

พระครูปริยัติปัญญาโสภน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระวิชาญ อาทโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระสุเทิด ทีปงฺกโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สมาพร มังคลัง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์รุ่งสุริยา หอมวัน
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวขวัญชนก สายชมภู
นักจัดการงานทั่วไป