หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)

ผศ.ดร.รุ่งสุริยา หอมวัน
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์สมาพร มังคลัง
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ขวัญชนก สายชมภู
อาจารย์ผู้บรรยายประจำหลักสูตร