หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูศรีปัญญาวิกรม, ผศ.ดร.
ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

ดร.บรรพต แคไธสง
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร