สาขาวิชาปรัชญา (ปริญญาโท)

รศ.วิเชียร ชาบุตรบุญฑริก
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระวัฒนา ญาณวโร,ดร.
อาจารย์

พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ, ดร.
อาจารย์

พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.
อาจารย์

อาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง
อาจารย์