ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ มคอ. ๓ วิชาเอกสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (๔ ปี) หล (อ่าน 368) 24 มี.ค. 65
แสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ผู้สอบผ่านภาค ก และข ในการสอบครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๙ ค (อ่าน 360) 19 มี.ค. 65
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑, ๒, ๓, ๔ และสพม.บุรีรัมย์๓ (อ่าน 227) 19 มี.ค. 65
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 223) 19 มี.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (อ่าน 240) 19 มี.ค. 65
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ (อ่าน 200) 02 มี.ค. 65
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่๓ (อ่าน 493) 22 พ.ย. 64
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 305) 21 พ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (อ่าน 268) 12 พ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และคณะกรรมกา (อ่าน 290) 11 พ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ MOU ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 319) 08 พ.ย. 64
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (อ่าน 243) 19 ต.ค. 64
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 273) 12 ต.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้ง ๗/๒๕๖๔ (อ่าน 223) 05 ต.ค. 64
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคุณครูวิทูรย์ ศักดิ์ศิริ ศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 228) 02 ต.ค. 64
ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้ง ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 216) 01 ต.ค. 64
การตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 200) 30 ก.ย. 64
การตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 244) 29 ก.ย. 64
ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “36 ปี การก่อตั้ง ม จ ร ขอนแก่น (อ่าน 238) 29 ก.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 234) 23 ก.ย. 64
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 242) 22 ก.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 264) 20 ก.ย. 64
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ใฝ่รู้ และ ใฝ่ธรรม เรียนรู้ภาษาบาลี (อ่าน 232) 20 ก.ย. 64
2 คอร์ส นำธรรมะ สู่กระบวนการเรียนรู้ (อ่าน 210) 15 ก.ย. 64
บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้ารับการฉีดวัคซีน(AZ)ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เข็มที่ 2 (อ่าน 218) 15 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ บุคลากร และ นิสิต รับวัคซีน เข็มที่ 2 (อ่าน 205) 13 ก.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อ่าน 216) 07 ก.ย. 64
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม พระครูประสิทธิ์นวกร(ทองพูน กนฺตวณฺโณ) (อ่าน 241) 06 ก.ย. 64
กิจกรรมอบรมโครงการจัดการความรู้ KM การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ (อ่าน 229) 04 ก.ย. 64
วางพวงหรีดถวายความอาลัย พระครูประสิทธิ์นวกร(ทองพูน กตวณฺโณ) (อ่าน 229) 03 ก.ย. 64
ขอน้อมถวายความอาลัย พระครูประสิทธิ์นวกร(ทองพูน กตวณฺโณ) (อ่าน 224) 01 ก.ย. 64
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (อ่าน 247) 30 ส.ค. 64
ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 222) 20 ส.ค. 64
สามีจิกรรมรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ในเทศกาลเข้าพรรษา (อ่าน 261) 19 ส.ค. 64
ประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านห้องประชุมออนไลน์ Zoom meeting (อ่าน 231) 17 ส.ค. 64
ขอเชิญร่วมงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี (อ่าน 208) 16 ส.ค. 64
ประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 211) 16 ส.ค. 64
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 242) 12 ส.ค. 64
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 234) 10 ส.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดและสารสนเทศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 242) 05 ส.ค. 64