ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 263834
Page Views 438978
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิต ชั้นปีที่ ๑-๒ ศึกษาในรายวิชาบาลีเสริม (อ่าน 2) 20 ก.ค. 61
ประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 2) 20 ก.ค. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมงานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย (อ่าน 3) 19 ก.ค. 61
วมงานวันบุรพาจารย์ และวันจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 4) 18 ก.ค. 61
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย ทุกวันอังคาร ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 11) 17 ก.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่๒ (อ่าน 10) 17 ก.ค. 61
นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ถวายมุทิตาสักการะ พระมหาพจน์ สุวโจ,ผศ.ดร. (อ่าน 6) 17 ก.ค. 61
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อ่าน 58) 16 ก.ค. 61
โครงการ​ปฐม​นิเทศ​นิสิต​ใหม่​ หลักสูตรพุทธ​ศาสตรมหาบัณฑิต​ (อ่าน 7) 16 ก.ค. 61
ประชุมและตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) (อ่าน 9) 11 ก.ค. 61
โครงการจัดการความรู้การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 10) 10 ก.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน 12) 09 ก.ค. 61
ร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (อ่าน 15) 06 ก.ค. 61
ร่วมสัมมนาทางวิชาการ "การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" (อ่าน 10) 06 ก.ค. 61
มจร.ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ในเดือน “กรกฎาคมมหามงคล” (อ่าน 35) 06 ก.ค. 61
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่แพ้ว โคตรสมบัติ (อ่าน 9) 05 ก.ค. 61
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย ทุกวันอังคาร ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 23) 03 ก.ค. 61
สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แพ้ว โคตรสมบัติ (อ่าน 18) 03 ก.ค. 61
พิธีต้อนรับนิสิต วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ สาขาพระพุทธศาสนา (อ่าน 25) 02 ก.ค. 61
ประชุมกลุ่มงานสื่อสารองค์กร (อ่าน 13) 29 มิ.ย. 61
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (อ่าน 12) 29 มิ.ย. 61
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (อ่าน 14) 28 มิ.ย. 61
ประชุมพระสังฆาธิการ ผู้รับผิดชอบงานด้านศาสนกิจ (อ่าน 13) 27 มิ.ย. 61
ประชุมจัดตารางสอนวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 13) 27 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๐๑/๒๕๖๑ (อ่าน 12) 26 มิ.ย. 61
มอบนโยบายการทำงานให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต (อ่าน 12) 26 มิ.ย. 61
ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ระยะที่ ๑๓ (อ่าน 11) 26 มิ.ย. 61
บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 16) 26 มิ.ย. 61
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 11) 22 มิ.ย. 61
ประชุมคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (อ่าน 11) 22 มิ.ย. 61
บุคลากรร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบ MIS (อ่าน 14) 21 มิ.ย. 61
พิธีต้อนรับนิสิต วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ สาขาพระพุทธศาสนา (อ่าน 62) 02 ก.ค. 61
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 139) 28 มิ.ย. 61
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 26) 13 มิ.ย. 61
ประชุมคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 24) 11 มิ.ย. 61
มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่ นักกีฬากรีฑา(มจร) เหรียญทองแดง (อ่าน 18) 11 มิ.ย. 61
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 22) 11 มิ.ย. 61
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่พยอม ชาวประโคน (อ่าน 24) 10 มิ.ย. 61
มอบหนังสือ ชุดความรู้ กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้นำชุมชน (อ่าน 17) 08 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 16) 08 มิ.ย. 61