กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

นายประยงค์ อาญาเมือง
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

นายจตุพร โพธารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป