ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 263798
Page Views 438942
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารองค์กร

ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  เป็นกลุ่มวิทยาลัย ตามความในข้อ ๔ (๑๙) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง หน้า ๓๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแบ่งส่วนงานในวิทยาลัยออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ สำนักงานวิทยาลัย และสำนักงานวิชาการ