โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารองค์กร

ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  เป็นกลุ่มวิทยาลัย ตามความในข้อ ๔ (๑๙) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง หน้า ๓๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแบ่งส่วนงานในวิทยาลัยออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ สำนักงานวิทยาลัย และสำนักงานวิชาการ