ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 13/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 239986
Page Views 407844
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือนกรกฏาคม (อ่าน 151) 24 ก.ค. 60
โครงการขึ้นเขาไหว้พระ ขาลงเขาเก็บขยะที่ริมทาง(หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) (อ่าน 145) 22 ก.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 157) 22 ก.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 120) 21 ก.ค. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ให้บริการสังคมและประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาฯ (อ่าน 124) 21 ก.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 123) 21 ก.ค. 60
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วิพากย์หัวข้อโครงการวิจัยให้กับนักวิจัยฯ (อ่าน 169) 20 ก.ค. 60
เปิดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 150) 20 ก.ค. 60
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ (อ่าน 157) 19 ก.ค. 60
ร่วมงานวันบูรพาจารย์ และวัดการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 125) 18 ก.ค. 60
เวทีถอดบทเรียน เพื่อนำไปสู่การทดลองปฏิบัติการของชุดโครงการฯ (อ่าน 143) 17 ก.ค. 60
พิธีสามีจิกรรม พระเทพปริยัตยาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 240) 17 ก.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักจัดการงานวิจัย" สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 157) 15 ก.ค. 60
ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 152) 15 ก.ค. 60
ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 226) 13 ก.ค. 60
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ รับฟังข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 170) 11 ก.ค. 60
ประชุมขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร (อ่าน 163) 07 ก.ค. 60
รับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 137) 06 ก.ค. 60
คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยสงฆ์(บ่าย) (อ่าน 135) 05 ก.ค. 60
คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยสงฆ์ (อ่าน 147) 05 ก.ค. 60
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยสงฆ์ สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 131) 05 ก.ค. 60
นำคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยสงฆ์ เยี่ยมชมห้องแต่ละกลุ่มงานฯ (อ่าน 148) 05 ก.ค. 60
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยสงฆ์ สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 124) 05 ก.ค. 60
ณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สัมภาษณ์อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 134) 05 ก.ค. 60
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสัมภาษณ์นิสิตของหลักสูตรฯ (อ่าน 128) 05 ก.ค. 60
แบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 2 (อ่าน 158) 04 ก.ค. 60
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สัมภาษณ์อาจารย์และนิสิตแต่ละหลักสูตร (อ่าน 195) 03 ก.ค. 60
แบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (อ่าน 168) 03 ก.ค. 60
ผอ.วส.บร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (อ่าน 205) 03 ก.ค. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 219) 03 ก.ค. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 195) 03 ก.ค. 60
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 160) 30 มิ.ย. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 339) 29 มิ.ย. 60
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โดยระบบ MIS (อ่าน 159) 29 มิ.ย. 60
รับฟังนโยบาย เรื่องการบริหารจัดการจัดทำและการบริหารงบประมาณด้วยระบบ MIS (อ่าน 154) 29 มิ.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 151) 28 มิ.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (อ่าน 155) 28 มิ.ย. 60
คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานประกันฯ (อ่าน 199) 28 มิ.ย. 60
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา รอบที่ ๒) (อ่าน 438) 23 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วม พีธีฌาปนกิจศพ (อ่าน 185) 08 มิ.ย. 60