ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา (อ่าน 61) 26 เม.ย. 61
ดร.พระสุนทรธรรมเมธี มอบปัจจัยให้แก่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ในการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 67) 25 เม.ย. 61
บุคลากรกลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงของเจ้าหน้ (อ่าน 71) 25 เม.ย. 61
กำหนดการประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 55) 24 เม.ย. 61
บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ มจร. (อ่าน 74) 21 เม.ย. 61
บุคลลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (อ่าน 38) 24 เม.ย. 61
ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้าร่วมประชุม (อ่าน 57) 23 เม.ย. 61
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 42) 20 เม.ย. 61
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดี แต่งตั้ง ผศ. (อ่าน 40) 20 เม.ย. 61
ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 40) 20 เม.ย. 61
มจร.แต่งตั้ง 'ผศ.' พระมหาพจน์ สุวโจ (อ่าน 33) 20 เม.ย. 61
มจร.แต่งตั้ง ผศ พระครูศรีปัญญาวิกรม (อ่าน 66) 20 เม.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดซุ้มแสดงความยินดีและแสดงศิลปวัฒนธรรม ในพิธีประสาทปริญญา (อ่าน 57) 19 เม.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการบริการ (อ่าน 54) 19 เม.ย. 61
ถวายการต้อนรับพระภิกษุ-สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (อ่าน 73) 18 เม.ย. 61
ร่วมพิธีเปิดป้ายศาลากลางน้ำ และทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างศาลากลางน้ำ (อ่าน 88) 16 เม.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 70) 11 เม.ย. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 350) 19 เม.ย. 61
ประเพณีการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 196) 10 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 103) 04 เม.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและแนวคิดในการจัดทำเส้นทางศรัทธาสู่การท่องเที่ยวฯ (อ่าน 115) 03 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง (อ่าน 111) 03 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน (อ่าน 99) 03 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 101) 03 เม.ย. 61
ร่วมงานประชุมวิชาการฯ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ (อ่าน 103) 02 เม.ย. 61
สวดพระอภิธรรมศพพระครูรัตนมงคลญาณ (อ่าน 124) 30 มี.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 97) 30 มี.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (อ่าน 85) 30 มี.ค. 61
ขอถวายมุทิตาสักการะ พระราชวรเมธี,ดร. (อ่าน 102) 27 มี.ค. 61
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร MCU TV (อ่าน 88) 26 มี.ค. 61
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน 76) 26 มี.ค. 61
ประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (อ่าน 106) 26 มี.ค. 61
ประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ (อ่าน 100) 25 มี.ค. 61
ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. (อ่าน 103) 24 มี.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (อ่าน 85) 23 มี.ค. 61
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 90) 23 มี.ค. 61
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่ พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 113) 22 มี.ค. 61
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 110) 20 มี.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 89) 19 มี.ค. 61
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา (อ่าน 82) 19 มี.ค. 61