ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร (อ่าน 189) 06 พ.ค. 60
วันอายุวัฒนมงคล ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 237) 05 พ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองภายใน วส.บร. (อ่าน 189) 02 พ.ค. 60
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ 50 วัน บุตรชาย ฯพณฯโสภณ ซารัมย์ (อ่าน 250) 02 พ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่าน 242) 28 เม.ย. 60
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจฯ (อ่าน 184) 27 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2560 (อ่าน 497) 26 เม.ย. 60
ปฏิทินการศึกษา/รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 316) 24 เม.ย. 60
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 362) 24 เม.ย. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชปวราจารย์ (อ่าน 284) 24 เม.ย. 60
ร่วมพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. (เจ้าคุณโชว์) (อ่าน 341) 24 เม.ย. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมแสดงมุทิตา แด่ พระสุธีวีรบัณฑิต (อ่าน 290) 24 เม.ย. 60
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 194) 24 เม.ย. 60
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 202) 20 เม.ย. 60
โครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาตำราหมวดวิชาชีพครูและการประกันคุณภาพการศึกษาฯ (อ่าน 212) 20 เม.ย. 60
ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 (อ่าน 1658) 20 เม.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 201) 19 เม.ย. 60
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (อ่าน 316) 19 เม.ย. 60
แนะแนว คณะครูฝึกทหาร ณ ร.23 พัน 4 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (อ่าน 255) 18 เม.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 207) 12 เม.ย. 60
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 253) 10 เม.ย. 60
เชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐ (อ่าน 224) 08 เม.ย. 60
ประชุมคณะอนุกรรมการเงินและทรัพย์สินวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่1/2560 (อ่าน 179) 28 มี.ค. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ให้โอวาทนิสิตทุกชั้นปีก่อนเข้าสอบ (อ่าน 192) 28 มี.ค. 60
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนิสิตสอบปลายภาค (อ่าน 195) 28 มี.ค. 60
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาชีพครู (อ่าน 228) 24 มี.ค. 60
ร่วมงานครบรอบ ๒๙ ปี มจร.สุรินทร์ และเปิดอาคาร " พระพรหมบัณฑิต" (อ่าน 455) 24 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการศึกษา (อ่าน 200) 23 มี.ค. 60
ตารางสอนโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาชีพครู (อ่าน 274) 23 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๒๙ ปี มจร.สุรินทร์ (อ่าน 213) 23 มี.ค. 60
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่ พระครูสุนทรวีรบัณฑิต (อ่าน 211) 23 มี.ค. 60
ร่วมแสดงมุทิตาจิต "พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์" (อ่าน 247) 21 มี.ค. 60
ตารางสอบและประเมินผลการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 (อ่าน 242) 21 มี.ค. 60
คำสั่งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการศึกษาประจำปี 2559 (อ่าน 211) 21 มี.ค. 60
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดตารางสอบวัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาสอบด้วยข้อสอบกลาง (อ่าน 206) 21 มี.ค. 60
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (อ่าน 261) 20 มี.ค. 60
กำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติ (อ่าน 322) 17 มี.ค. 60
บทความวิชาการที่ขึ้นนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ (อ่าน 331) 17 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานพิธีการ พิธีกร ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 193) 17 มี.ค. 60
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 212) 17 มี.ค. 60