ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครพระนิสิตลงรับเลือกตั้ง (อ่าน 132) 01 ก.พ. 61
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 263) 24 ม.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา (อ่าน 325) 24 ม.ค. 61
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 202) 23 ม.ค. 61
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พระครูประจิตรสีลคุณ จอ.ห้วยราช (อ่าน 181) 22 ม.ค. 61
พิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระครูสัจจานุรักษ์ (อ่าน 153) 21 ม.ค. 61
พิธีปิดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 134) 21 ม.ค. 61
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พร้อมคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรฯ (อ่าน 140) 21 ม.ค. 61
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมและให้โอวาทนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 137) 20 ม.ค. 61
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร (อ่าน 123) 19 ม.ค. 61
พิธีเปิดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 143) 10 ม.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราค (อ่าน 264) 08 ก.ย. 60
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.โท (อ่าน 186) 07 ก.ย. 60
ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านกิจการนิสิต มจร. (อ่าน 149) 05 ก.ย. 60
ร่วมพลังสร้างคุณค่า ๑ โปรไฟล์ ล้านความหมาย ภาคภูมิใจเลือดสีชมพู (อ่าน 139) 04 ก.ย. 60
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU - GET (อ่าน 177) 31 ส.ค. 60
ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA Online (อ่าน 165) 30 ส.ค. 60
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อ่าน 193) 29 ส.ค. 60
โครงการอบรมบริการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้น (อ่าน 148) 25 ส.ค. 60
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย ทุกวันอังคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 171) 22 ส.ค. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือนกรกฏาคม (อ่าน 193) 24 ก.ค. 60
โครงการขึ้นเขาไหว้พระ ขาลงเขาเก็บขยะที่ริมทาง(หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) (อ่าน 185) 22 ก.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 205) 22 ก.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 153) 21 ก.ค. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ให้บริการสังคมและประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาฯ (อ่าน 153) 21 ก.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 148) 21 ก.ค. 60
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วิพากย์หัวข้อโครงการวิจัยให้กับนักวิจัยฯ (อ่าน 213) 20 ก.ค. 60
เปิดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 192) 20 ก.ค. 60
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ (อ่าน 199) 19 ก.ค. 60
ร่วมงานวันบูรพาจารย์ และวัดการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 155) 18 ก.ค. 60
เวทีถอดบทเรียน เพื่อนำไปสู่การทดลองปฏิบัติการของชุดโครงการฯ (อ่าน 198) 17 ก.ค. 60
พิธีสามีจิกรรม พระเทพปริยัตยาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 282) 17 ก.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักจัดการงานวิจัย" สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 200) 15 ก.ค. 60
ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 203) 15 ก.ค. 60
ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 265) 13 ก.ค. 60
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ รับฟังข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 196) 11 ก.ค. 60
ประชุมขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร (อ่าน 191) 07 ก.ค. 60
รับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 159) 06 ก.ค. 60
คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยสงฆ์(บ่าย) (อ่าน 161) 05 ก.ค. 60
คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยสงฆ์ (อ่าน 192) 05 ก.ค. 60