ข่าวประชาสัมพันธ์
เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.... (อ่าน 32) 12 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๐๓ (อ่าน 43) 10 ส.ค. 61
โครงการกิจกรรมวันแม่ บริการสังคม ในรายวิชา พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ (อ่าน 23) 09 ส.ค. 61
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพิธีสามีจิกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 23) 09 ส.ค. 61
มอบภาพถ่ายที่ระลึก แด่ พลโท เดชอุดม นิชรัตน์ (อ่าน 22) 09 ส.ค. 61
กิจกรรมสานสายใยครุศาสตร์สัมพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 26) 09 ส.ค. 61
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (อ่าน 26) 08 ส.ค. 61
พิธีสามีจิกรรม พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 30) 04 ส.ค. 61
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยทุกวันอังคาร (อ่าน 18) 07 ส.ค. 61
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 23) 06 ส.ค. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 32) 02 ส.ค. 61
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (อ่าน 35) 02 ส.ค. 61
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย ทุกวันอังคาร ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 27) 31 ก.ค. 61
มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก อุบลราชธานี (อ่าน 32) 30 ก.ค. 61
บรรยากาศร่วมบริจาคสิ่งของช่วย สปป.ลาว (อ่าน 27) 29 ก.ค. 61
ธารน้ำใจ มจร.อีสานใต้ สู่พี่น้อง สปป.ลาว (อ่าน 12) 28 ก.ค. 61
ผอ.วส.บร.สวดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร (อ่าน 24) 27 ก.ค. 61
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 17) 25 ก.ค. 61
จนท.การเงินและบัญชี เข้าอบรมการตรวจสอบเงินทดลองและแยกประเภทเพื่อออกงบการเงิน (อ่าน 11) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย ทุกวันอังคาร ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 18) 24 ก.ค. 61
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (อ่าน 40) 24 ก.ค. 61
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สัมภาษณ์ฯ (อ่าน 38) 24 ก.ค. 61
ประชุมเรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 36) 24 ก.ค. 61
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 57) 23 ก.ค. 61
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และถวายพระพรชัยมงคล ร.๑๐ (อ่าน 35) 22 ก.ค. 61
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย (อ่าน 39) 22 ก.ค. 61
พิธีเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย (อ่าน 33) 23 ก.ค. 61
นิสิต ชั้นปีที่ ๑-๒ ศึกษาในรายวิชาบาลีเสริม (อ่าน 31) 20 ก.ค. 61
ประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 35) 20 ก.ค. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมงานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย (อ่าน 42) 19 ก.ค. 61
วมงานวันบุรพาจารย์ และวันจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 46) 18 ก.ค. 61
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย ทุกวันอังคาร ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 29) 17 ก.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่๒ (อ่าน 38) 17 ก.ค. 61
นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ถวายมุทิตาสักการะ พระมหาพจน์ สุวโจ,ผศ.ดร. (อ่าน 27) 17 ก.ค. 61
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อ่าน 86) 16 ก.ค. 61
โครงการ​ปฐม​นิเทศ​นิสิต​ใหม่​ หลักสูตรพุทธ​ศาสตรมหาบัณฑิต​ (อ่าน 26) 16 ก.ค. 61
ประชุมและตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) (อ่าน 50) 11 ก.ค. 61
โครงการจัดการความรู้การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 36) 10 ก.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน 34) 09 ก.ค. 61
ร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (อ่าน 56) 06 ก.ค. 61