ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสามัญสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 0) 25 ก.ย. 61
คณาจารย์ออกนิเทศนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ชั้นปีที่ ๕ (อ่าน 1) 25 ก.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ครั้งที่๔/๒๕๖๑ (อ่าน 0) 25 ก.ย. 61
แสดงความยินดี อาจารย์ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา (อ่าน 0) 25 ก.ย. 61
มจร.แต่งตั้ง'ผู้ช่วยศาสตราจารย์'...ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา (อ่าน 0) 25 ก.ย. 61
คณาจารย์สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนวออกนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอน (อ่าน 0) 21 ก.ย. 61
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 0) 21 ก.ย. 61
พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. รับตราตั้งฯ (อ่าน 0) 20 ก.ย. 61
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 0) 20 ก.ย. 61
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินจัดสอบวัดผลการศึกษา (อ่าน 0) 19 ก.ย. 61
ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (อ่าน 0) 18 ก.ย. 61
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย รับฟังข้อมูลข่าวสาร ทุกวันอังคาร (อ่าน 0) 18 ก.ย. 61
โครงการดีดีจากลุ่มงานสื่อสารองค์กรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 2) 25 ก.ย. 61
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์เยี่ยมชมอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) (อ่าน 11) 15 ก.ย. 61
พระธรรมกิตติเมธี เยี่ยมชมวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 12) 15 ก.ย. 61
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 9) 15 ก.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองอัตรากำลังบุคลากร ครั้งที่๑/๒๕๖๑ (อ่าน 13) 14 ก.ย. 61
แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ เรื่อง ส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ (อ่าน 15) 13 ก.ย. 61
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย รับฟังข้อมูลข่าวสาร ทุกวันอังคาร (อ่าน 8) 11 ก.ย. 61
ข่าวสารแจ้งนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ที่ค้างชำระ (อ่าน 10) 11 ก.ย. 61
โครงการค่ายอาสาหนังสือดีมีเพื่อน้อง (อ่าน 11) 07 ก.ย. 61
อบรมระบบคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ MIS (อ่าน 4) 07 ก.ย. 61
อบรมเรียนรู้งานพัสดุ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ครุภัณฑ์ ปี ๒ (อ่าน 5) 07 ก.ย. 61
การบรรยายพิเศษ ในรายวิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย (อ่าน 5) 07 ก.ย. 61
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสรวง หนูประโคน (อ่าน 5) 05 ก.ย. 61
ประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (อ่าน 5) 05 ก.ย. 61
หนังสือ SbL บันทึกประเทศไทย ฉบับที่ 77 จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 6) 04 ก.ย. 61
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 14) 04 ก.ย. 61
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และรับฟังข้อมูลข่าวสาร (อ่าน 21) 04 ก.ย. 61
ประชุมประธานศูนย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 11) 03 ก.ย. 61
โครงการสัมสนาเชิงวิชาการเรื่องเทคนิคการสอนพระพุทธศาสนาบูรณาการฯ (อ่าน 10) 01 ก.ย. 61
นำพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย แด่ พ่อสรวง หนูประโคน (อ่าน 10) 30 ส.ค. 61
ร่วมบริจาคหนังสือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 8) 30 ส.ค. 61
ขอเชิญร่วมโครงการสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว (อ่าน 8) 30 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน 9) 29 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน 8) 28 ส.ค. 61
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง บัตรประจำตัวนิสิต พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 8) 27 ส.ค. 61
ถวายมุทิตา "พระเมธีธรรมาจารย์" (อ่าน 9) 25 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 9) 24 ส.ค. 61
ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ระยะที่ ๑๔ (อ่าน 10) 24 ส.ค. 61