ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ มคอ. ๓ วิชาเอกสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (๔ ปี) หล

วันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ มคอ. ๓ วิชาเอกสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายหัวข้อ "รูปแบบการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู"

        การจัดโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ มคอ. ๓ วิชาเอกสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกันวางแผนแนวทางในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จัดทำ มคอ. ๓ วิชาเอกสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์

โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,08:14   อ่าน 368 ครั้ง