ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงมุทิตากับพระครูสุนทรวีรบัณฑิต (อ่าน 242) 16 มี.ค. 60
ประชุมอาจารย์ คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 245) 15 มี.ค. 60
ประชุมรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรกลุ่มงานสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 190) 15 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. (เจ้าคุณโชว์) (อ่าน 435) 15 มี.ค. 60
พระราชทานตั้งสมณศักดิ์พัดยศ พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก พระครูสุนทรวีรบัณฑิต (อ่าน 376) 15 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและจราจร ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 225) 15 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 233) 14 มี.ค. 60
แนะแนวและรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑) (อ่าน 362) 14 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงิน คณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 227) 13 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (อ่าน 256) 09 มี.ค. 60
ประชุมพระจริยานิเทศก์ (อ่าน 226) 09 มี.ค. 60
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 252) 07 มี.ค. 60
พิธีมอบทุนการศึกษา เขียนเรียงความ เรื่องพ่อ (อ่าน 252) 07 มี.ค. 60
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาศักยภาพนิสิต (อ่าน 233) 07 มี.ค. 60
ประกาศ มจร. เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเฉย ประจำปี 2560 (อ่าน 377) 02 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 218) 01 มี.ค. 60
มอบข้าวสารแก่บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 218) 27 ก.พ. 60
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (อ่าน 230) 27 ก.พ. 60
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่๑/๒๕๖๐ (อ่าน 222) 24 ก.พ. 60
ชี้แจงการขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 283) 23 ก.พ. 60
อบรมทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่ (อ่าน 218) 23 ก.พ. 60
ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคล (อ่าน 180) 23 ก.พ. 60
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี,โท ทั้งพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป (อ่าน 344) 23 ก.พ. 60
ตัวอย่างบทความวิชาการ (อ่าน 263) 22 ก.พ. 60
ตัวอย่างบทความวิจัย (อ่าน 208) 22 ก.พ. 60
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1/2560 ของนิสิตปริญญาโท (อ่าน 235) 21 ก.พ. 60
ผลการแข่งขันกีฬา วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 173) 21 ก.พ. 60
พิธีเปิดอาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา (อ่าน 203) 21 ก.พ. 60
พิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี (อ่าน 248) 21 ก.พ. 60
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 194) 17 ก.พ. 60
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 244) 17 ก.พ. 60
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 234) 15 ก.พ. 60
กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่๑ (อ่าน 271) 14 ก.พ. 60
เงื่อนไขการลงทะเบียนบทความวิชาการ (อ่าน 317) 14 ก.พ. 60
อบรมโครงการบริหารวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพจัดซื้อจัดจ้างและลดความเ (อ่าน 310) 10 ก.พ. 60
คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จัดสัมมนาการจัดการความรู้เชิงบูรณาการ (อ่าน 205) 09 ก.พ. 60
โครงการกิจกรรมผลงานของพ่อเพื่อเผยแพร่ผลงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 161) 09 ก.พ. 60
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกีฬาบุคลากรและนิสิตโซนอีสานใต้ ครั้งทีี 1/256 (อ่าน 160) 09 ก.พ. 60
ร่วมโครงการ "การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั (อ่าน 149) 09 ก.พ. 60
คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญหลักสูตรพุทธบริหารฯ (อ่าน 259) 09 ก.พ. 60