ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (อ่าน 240) 13 ต.ค. 59
กำหนดการสรงน้ำศพ พระครูปลัดนายกวัฒน์,ดร. (อ่าน 265) 12 ต.ค. 59
ออกอากาศเสียงจากวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 189) 15 ก.ย. 59
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม (อ่าน 198) 15 ก.ย. 59
ประชุมหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว (อ่าน 215) 15 ก.ย. 59
สังเกตการสอนวิชาการจัดวางตัวบุคคล (อ่าน 211) 15 ก.ย. 59
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการพุทธจิตวิทยาแนะแนวแบบบูรณาการ (อ่าน 208) 15 ก.ย. 59
โครงการอบรมด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหาร (อ่าน 163) 15 ก.ย. 59
กิจกรรมส่งเสริมกีฬา มจร. (อ่าน 152) 15 ก.ย. 59
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (อ่าน 209) 15 ก.ย. 59
บุญสืบ อินสารได้ถึงมรณะกาลแล้ว (อ่าน 591) 17 ส.ค. 59
พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระมงคลสุตกิจ (อ่าน 718) 16 ส.ค. 59
พระมหาบุญถิ่น ปุญฺญสิริ รับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระมงคลสุตกิจ (อ่าน 454) 16 ส.ค. 59
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ (อ่าน 226) 11 ส.ค. 59
ประชุมฝ่ายปฏิคม (อ่าน 230) 28 ก.ค. 59
สักการะเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 179) 28 ก.ค. 59
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆืลงงานตรวจพื้นเตรียมงานวางศิลาฤกษ์‬‪ (อ่าน 163) 28 ก.ค. 59
พิธีสามีจิกรรม (อ่าน 184) 28 ก.ค. 59