ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อ่าน 363) 23 พ.ย. 59
ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเปิดประตูสู่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 242) 22 พ.ย. 59
การประชุมคณะกรรมการการบริหารวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 288) 22 พ.ย. 59
ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.9 นครราชสีมา (อ่าน 820) 21 พ.ย. 59
โครงการอบรมธรรมศึกษา ก่อนสอบธรรมสนามหลวง (อ่าน 254) 18 พ.ย. 59
มอบถวายนิตยภัต แก่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เพื่ออุปถัมภ์การขยายที่ดินสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อ่าน 314) 18 พ.ย. 59
โครงการมหกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐ (อ่าน 374) 17 พ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ในปี 2560 (อ่าน 260) 17 พ.ย. 59
โครงการมหกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐ (อ่าน 202) 16 พ.ย. 59
สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท เอก ประจำปี 2559 (อ่าน 438) 16 พ.ย. 59
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ ระยะที่ 12 (อ่าน 257) 15 พ.ย. 59
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 307) 11 พ.ย. 59
ประชุมคณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 206) 11 พ.ย. 59
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนลูกหลานรัชกาลที่ 1 (อ่าน 288) 10 พ.ย. 59
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศห้องเรียนอัจฉริยะ (อ่าน 216) 10 พ.ย. 59
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 215) 09 พ.ย. 59
ร่วมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีทอดกฐิน ณ วัดโพธิ์ย่อย 07/11/59 (อ่าน 293) 07 พ.ย. 59
ประชุมคณะกรรมการประธานศูนย์ประสานงานประจำอำเภอของศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อ่าน 201) 04 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล (อ่าน 213) 02 พ.ย. 59
การประชุมสัมมนาในหัวข้อการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ. ศ. 2558 (อ่าน 225) 02 พ.ย. 59
แจ้งคำสั่ง / และนัดประชุม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 243) 01 พ.ย. 59
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์จัดลงแขกเกี่ยวข้าวยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 269) 31 ต.ค. 59
ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 184) 30 ต.ค. 59
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 158) 30 ต.ค. 59
แจ้งปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (อ่าน 201) 29 ต.ค. 59
แบบฟอร์มปกรายงานการวิจัย (อ่าน 871) 29 ต.ค. 59
สอบวัดผลและประเมินผลการศึกษา ในรายวิชาที่จัดสอบด้วยข้อสอบกลาง (อ่าน 232) 29 ต.ค. 59
ร่วมแสดงมุทิตาสุกการะแด่พระมหาประยงค์ โฆสการี (อ่าน 198) 25 ต.ค. 59
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มจร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพท่านอาจารย์ พระครูปลัดนายกวัฒน์ (อ่าน 345) 23 ต.ค. 59
งานวันปิยะมหาราชรำลึก (อ่าน 145) 23 ต.ค. 59
อุปสมบทถวายพระราชกุศล 89 รูป 9 วัน เมื่อครบ 50 วัน 100 วัน (อ่าน 246) 23 ต.ค. 59
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 159) 23 ต.ค. 59
เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 208) 22 ต.ค. 59
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ (อ่าน 196) 22 ต.ค. 59
ปฏิทินการศึกาษา ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 153) 22 ต.ค. 59
พิธีลงนาทบันทึกความเข้าใจ mou (อ่าน 175) 19 ต.ค. 59
พิธีลงนามถวายด้วยความอาลัย (อ่าน 186) 18 ต.ค. 59
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล (อ่าน 173) 18 ต.ค. 59
โครงการอบรมเยาวชนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 191) 13 ต.ค. 59
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม (อ่าน 190) 13 ต.ค. 59