ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 263764
Page Views 438908
กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 

        มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ งานนโยบายและแผนงบประมาณ งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

          ๑. งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  ปฏิบัติงานวิเคราะห์ จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาวิทยาลัย  งานประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งานวิเคราะห์และวางระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ งานติดตามประเมินผลและงานรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

           ๒. งานแผนงานและงบประมาณ  ปฏิบัติงานวิเคราะห์และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  วิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งานระบบงบประมาณ  งานรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ งานบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย