ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 159226
Page Views 261529
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  และทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาด้านพระพุทธศาสนา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ สภาวิชาการได้พิจารณาเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

                ปัจจุบันหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้เปิดทำการเรียนการสอนไปแล้ว 4 รุ่น มีนิสิตทั้งภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์จบแล้ว 9 รูป/คน นับได้ว่าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านพระพุทธศาสนา สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม