หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา   

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักศุตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และการทำวิจัย ให้บริการทางวิชาด้านการสังคมศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย