หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

มุ่งพัฒนาคุณภาพนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความแตกฉานในหลักปรัชญาพร้อมกับแม่นยำในพระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนา รอบรู้ใน ทฤษฎีและทรรศนะใหม่ ๆ ทางปรัชญา พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ มีความรู้ความเข้าใจการ เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก และให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการปรัชญา พร้อม กับเป็นผู้นำทางปัญญา พัฒนาจิตใจและสังคม