กลุ่มงานวิจัย
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา งานวิจัย จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย งานเผยแพร่และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
           ๑.งานวางแผนวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนาการวิจัย พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของวิทยาลัยด้านวิจัย   ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและการประสานงานการวิจัย  ให้บริการระบบสารสนเทศ วารสารวิจัย ชุดความรู้จากงานวิจัย เพื่อนำมาเผยแพร่ในการเรียนการสอนงานพัฒนาวิทยาลัยและกิจการคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
          ๒.งานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย  ปฏิบัติงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดสรรทุนวิจัยให้แก่บุคลากรและส่วนงานของวิทยาลัย งานประสานภาคีวิจัย  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย