กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล  

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรับนิสิต งานทะเบียนและสถิตินิสิต งานจัดตารางสอนและตารางสอบ งานจัดสอบ งานประมวลผลการศึกษา งานปริญญาบัตร งานจัดทำระบบและบริการสารสนเทศด้านทะเบียนและวัดผล และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   งานทะเบียนนิสิต ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือนิสิต การรับสมัครและคัดเลือกนิสิต งานกองทุนการศึกษา การลงทะเบียนเรียน งานฐานข้อมูลนิสิตและบริการสารสนเทศ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   งานประเมินผลการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา งานแจ้งผลการศึกษา งานสำเร็จการศึกษา งานออกเอกสารรับรองการศึกษา จัดทำตารางสอน ตารางสอบ งานข้อสอบกลาง งานจัดสอบ ตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา    ออกหนังสือสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบประวัติ ผลการศึกษา