กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล  

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรับนิสิต งานทะเบียนและสถิตินิสิต งานจัดตารางสอนและตารางสอบ งานจัดสอบ งานประมวลผลการศึกษา งานปริญญาบัตร งานจัดทำระบบและบริการสารสนเทศด้านทะเบียนและวัดผล และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   งานทะเบียนนิสิต ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือนิสิต การรับสมัครและคัดเลือกนิสิต งานกองทุนการศึกษา การลงทะเบียนเรียน งานฐานข้อมูลนิสิตและบริการสารสนเทศ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   งานประเมินผลการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา งานแจ้งผลการศึกษา งานสำเร็จการศึกษา งานออกเอกสารรับรองการศึกษา จัดทำตารางสอน ตารางสอบ งานข้อสอบกลาง งานจัดสอบ ตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา    ออกหนังสือสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบประวัติ ผลการศึกษา