หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ สภาวิชาการได้พิจารณาเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ปัจจุบันหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้เปิดทำการเรียนการสอน รุ่นที่ 4 มีผู้ให้ความสนใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี

ลิ้งสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

https://www.facebook.com/sudhiwith.wilairid