ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 263778
Page Views 438922
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ สภาวิชาการได้พิจารณาเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ปัจจุบันหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้เปิดทำการเรียนการสอน รุ่นที่ 4 มีผู้ให้ความสนใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี

ลิ้งสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

https://www.facebook.com/sudhiwith.wilairid