ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 263758
Page Views 438902
กลุ่มงานบริการการศึกษา

กลุ่มงานบริการการศึกษา 

มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานหลักสูตรและส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน งานตำราและเอกสารทางวิชาการ  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ จัดทำตารางสอน ตารางสอบ ขั้นตอนการจัดสอบ งานฝึกอบรมและงานบริการการศึกษา ส่งเสริมกิจการนิสิต  งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต  ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน เผยแผ่ ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากัมมัฏฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนหรืออื่น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        1. งานวิชาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหลักสูตรและส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การแต่งตำราและหนังสือทางวิชาการของวิทยาลัย  รวมทั้งรวบรวมผลงานทางวิชาการ เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่ จัดพิมพ์คัมภีร์หรือหนังสือเพื่อการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ทั้งในรูปเอกสารและสื่ออีเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            2. งานกิจการนิสิต ปฏิบัติงานเพื่อให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การเพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต จัดสวัสดิการพื้นฐานทั้งที่ทางรัฐกำหนดและที่มหาวิทยาลัยจัดให้ จัดทำฐานข้อมูลนิสิตและศิษย์เก่า งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต  งานฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตและประชาชนทั่วไป งานบริการฝึกอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ


คลิกโหลดเอกสารเกี่ยวกับนิสิต