หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว  และทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาด้านการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เดิมสาขาวิชานี้เรียกว่าการสอนพระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุสามเณร สภาวิชาการได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 สำหรับคฤหัสถ์สภาวิชาการได้เห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 มีนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จบการศึกษาสาขาวิชานี้ จำนวน 77 รูป/คน

สำหรับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ได้เปิดทำการเรียนการสอน รุ่นที่ 4 มีผู้ให้ความสนใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี