ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 263754
Page Views 438898
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว  และทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาด้านการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เดิมสาขาวิชานี้เรียกว่าการสอนพระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุสามเณร สภาวิชาการได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 สำหรับคฤหัสถ์สภาวิชาการได้เห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 มีนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จบการศึกษาสาขาวิชานี้ จำนวน 77 รูป/คน

สำหรับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ได้เปิดทำการเรียนการสอน รุ่นที่ 4 มีผู้ให้ความสนใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี