ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 263779
Page Views 438923
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

        มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๑.งานการเงิน  ปฏิบัติงานรับเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี จัดเก็บรักษาเงินตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทของวิทยาลัย รวมทั้งบริหารจัดการการเงินเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๒.งานบัญชี  ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งจัดทำรายงานงบการเงินรวมของวิทยาลัย เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๓.งานพัสดุ ปฏิบัติงานจัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม  ปรับปรุง ซ่อมแซม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย