ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 159251
Page Views 261554
ประกาศ
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ (อ่าน 17) 18 ต.ค. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรปริญญา (อ่าน 64) 03 ต.ค. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดตารางสอบวัดและประเมินผลก (อ่าน 104) 03 ต.ค. 60
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดให้ วันที่ 13 กันยายน 2560 เป็นวันปฏิบัติงานขอ (อ่าน 27) 12 ก.ย. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราค (อ่าน 59) 08 ก.ย. 60
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 28) 08 ก.ย. 60
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ (อ่าน 114) 08 ก.ย. 60
บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (อ่าน 36) 08 ก.ย. 60
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 41) 08 ก.ย. 60
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง (อ่าน 32) 08 ก.ย. 60
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเล (อ่าน 27) 08 ก.ย. 60
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 18) 08 ก.ย. 60
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ (อ่าน 28) 08 ก.ย. 60
การปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 33) 08 ก.ย. 60
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ชื่อตำแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 68) 26 ก.ค. 60
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 65) 26 ก.ค. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ(เพิ่มเติม) (อ่าน 177) 24 ก.ค. 60
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลาของบุคลากร (อ่าน 43) 17 ก.ค. 60