ประกาศ
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินจัดสอบวัดผลการศึกษา (อ่าน 0) 25 ก.ย. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ปี ๖๒ (อ่าน 108) 24 ก.ย. 61
ประกาศ นิสิตกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 84) 06 ส.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง หยุดเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรั (อ่าน 100) 24 ก.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 279) 24 ก.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 214) 13 มิ.ย. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งนายกและรองนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 205) 13 มิ.ย. 61
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต (อ่าน 63) 13 มิ.ย. 61
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที (อ่าน 65) 13 มิ.ย. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่ 3) (อ่าน 88) 04 มิ.ย. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกนิสิตใหม่(รอบ๒) (อ่าน 275) 04 มิ.ย. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง แจ้งรายชื่อนิสิตเข้าร่วมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ (อ่าน 210) 01 มี.ค. 61
กำหนดการ กิจกรรมแข่งขันกีฬา (อ่าน 137) 22 ก.พ. 61
ประกาศหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เรื่อง งดการเรียนการสอน (อ่าน 137) 22 ก.พ. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องกำหนดตารางสอบวัดและประเมินผลการศึกษา (อ่าน 297) 26 ก.พ. 61
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเลื่อนวัดจัดสอบ (อ่าน 157) 15 ก.พ. 61
แจ้งประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและค่าตีพิมบทความทางวิชาการ (อ่าน 188) 06 ก.พ. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึก (อ่าน 263) 24 ม.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ (อ่าน 215) 18 ต.ค. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรปริญญา (อ่าน 296) 03 ต.ค. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดตารางสอบวัดและประเมินผลก (อ่าน 279) 03 ต.ค. 60
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดให้ วันที่ 13 กันยายน 2560 เป็นวันปฏิบัติงานขอ (อ่าน 169) 12 ก.ย. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราค (อ่าน 238) 08 ก.ย. 60
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 171) 08 ก.ย. 60
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ (อ่าน 359) 08 ก.ย. 60
บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (อ่าน 184) 08 ก.ย. 60
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 198) 08 ก.ย. 60
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง (อ่าน 179) 08 ก.ย. 60
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเล (อ่าน 129) 08 ก.ย. 60
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 122) 08 ก.ย. 60
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ (อ่าน 150) 08 ก.ย. 60
การปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 222) 08 ก.ย. 60
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ชื่อตำแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 194) 26 ก.ค. 60
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 184) 26 ก.ค. 60
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ(เพิ่มเติม) (อ่าน 290) 24 ก.ค. 60
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลาของบุคลากร (อ่าน 144) 17 ก.ค. 60