ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ รอบที่ ๒ (อ่าน 20) 16 ก.ย. 65
ตารางสอบวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ (อ่าน 21) 13 ก.ย. 65
ตารางสอบวัดและประเมินผลการศึกษา ในรายวิชาที่จัดสอบด้วยข้อสอบกลาง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ (อ่าน 19) 13 ก.ย. 65
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ อัตรา (อ่าน 56) 18 ส.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (อ่าน 51) 17 ส.ค. 65
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (อ่าน 78) 11 ส.ค. 65
ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 80) 11 ก.ค. 65
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 107) 21 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ทั่วไป รอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 168) 20 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ทั่วไป) รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 139) 02 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ทั่วไป) รอบที่๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 141) 30 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 208) 05 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 179) 02 เม.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องหยุดทำการเรียนการสอน สอบธรรมสนามหลวง (อ่าน 376) 18 พ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องวันหยุดทำงาน(วันออกพรรษา-วันปิยมหาราช) (อ่าน 424) 20 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (อ่าน 878) 12 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องหยุดทำการเรียนการสอน การสอบธรรมสนามหลวง (อ่าน 569) 11 ต.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ ๒ (อ่าน 286) 04 ส.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องวันหยุดทำการและหยุดทำการเรียนการสอน (อ่าน 289) 22 ก.ค. 64
ประกาศ มจร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๑๓ (อ่าน 280) 12 ก.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 438) 08 ก.ค. 64
ประกาศ มจร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ (อ่าน 298) 17 มิ.ย. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ (อ่าน 416) 21 มิ.ย. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อ่าน 422) 21 มิ.ย. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (อ่าน 254) 15 มิ.ย. 64
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ( (อ่าน 218) 15 พ.ค. 64
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง (อ่าน 262) 13 พ.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) (อ่าน 626) 29 พ.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ (ระบบโควตา) (อ่าน 228) 07 เม.ย. 64
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ (รอบทั่วไป) (อ่าน 240) 05 เม.ย. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง วันหยุดทำการ วันจักรี (อ่าน 194) 04 เม.ย. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑/๖๔ (อ่าน 253) 01 เม.ย. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง (อ่าน 215) 10 มี.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง วันหยุดทำการ (การสอบประโยคบาลีสนามหลวง) (อ่าน 199) 06 มี.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง วันหยุดทำการ (การสอบธรรมสนามหลวง) (อ่าน 200) 04 มี.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง วันหยุดทำการ(วันมาฆบูชา) (อ่าน 202) 25 ก.พ. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง วันหยุดทำการ (อ่าน 427) 11 ก.พ. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (อ่าน 259) 17 ก.พ. 64
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๖๔ (รอบทั่วไป) (อ่าน 224) 02 ก.พ. 64
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๖๔ (ระบบโควตา) (อ่าน 267) 02 ก.พ. 64