ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 356440
Page Views 541477
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดที่ว่า บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิทยาของความเป็นครูและจิตสำนึกในการบริการ ช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐาน ของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม