หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดที่ว่า บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิทยาของความเป็นครูและจิตสำนึกในการบริการ ช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐาน ของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม