ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทความ: การพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,09:06  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: ซิ่นตีนแดง: ผ้ามงคลภูมิปัญญาท้องถิ่น (๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,09:03  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: พุทธจิตวิทยา: ความรับผิดชอบต่อสังคม (๒๕๖๔)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,09:00  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ : พญานาค : ความเชื่อและวิธีปฏิบัติของชาวพุทธไทย
ชื่ออาจารย์ : พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2564,16:00  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิจัย : กระบวนการสื่อสารแนวพุทธเพื่อพัฒนางานปประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่ออาจารย์ : พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2564,15:29  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ : การประยุกต์ศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรวิทยลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ชื่ออาจารย์ : พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2564,13:58  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ : การประยุกต์ศีล ๕ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันภันในสังคมไทย
ชื่ออาจารย์ : พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2564,13:36  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Existence and Enlightenment : A Study of Metaphysics and Ethics in Abhdhamma and Nikayas of Theravada Buddhism
ชื่ออาจารย์ : อาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,18:42  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำเนิดและพัฒนาการของแนวคิดทางศาสนาแบบสมณะและพราหมณะในอินเดีย (The Origin and Development of Religious Concepts as Samanas and Brahmins in India)
ชื่ออาจารย์ : อาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,18:41  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การรื้อสร้างศาสนาพราหมณ์ของพระพุทธเจ้าและการรื้อสร้างศาสนายูดายของพระเยซู
ชื่ออาจารย์ : อาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,18:40  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..