ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทความ: สุนทรียศาสตร์ในนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ (2565)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,09:00  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2565)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,08:53  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: สมณศาสน์ระหว่างไทยกับศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร์- (๒๕๖๕)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,08:51  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: สมณศาสน์ระหว่างไทยกับศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร์-2 (๒๕๖๕)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,08:50  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความผาสุกทางจิตวิญญาณผ่านกระบวนการบุญกิริยาวัตถุของผู้สูงอายุที่มาถือศีลอุโบสถในวัดของพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่ออาจารย์ : พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,17:07  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของหมู่บ้านพบธรรมนำสุขแบบพุทธบูรณาการจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่ออาจารย์ : พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,17:06  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวตามหลักพุทธธรรมเพื่อลดพฤติกรรมการสื่อสารโซเซียลเน็ตเวิร์ค
ชื่ออาจารย์ : พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,17:06  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาหลักธรรมในการสร้างความสันติสุขท่ามกลางพหุวัฒนธรรมในอีสานใต้
ชื่ออาจารย์ : พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,17:06  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บายศรีสู่ขวัญปริศนาธรรมพิธรกรรมเสริมดวงชะตา
ชื่ออาจารย์ : พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,17:06  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์
ชื่ออาจารย์ : พระครูปัญญาสารบัณฑิต,ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,16:28  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..