ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทความ: ข้อสังเกตเกี่ยวกับเชื้อสายของพระเจ้าจันทรภาณุแห่งตามพรลิงค์ (๒๕๖๕)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,08:03  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย: การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาศาสนาสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (๒๕๖๔)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2565,10:35  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือ: เล่าเรื่องเมือง (ศรี) ลังกา: รวมบทความวิชาการในรอบหนึ่งทศวรรษครึ่ง (๒๕๖๕)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2565,10:27  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: การดำเนินชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาในยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (๒๕๖๔)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2565,10:24  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: ความสอดคล้องของหลักการทางวิทยาศาสตร์กับธรรมนิยาม (๒๕๖๔)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2565,10:23  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: การปฏิบัติกรรมฐานเพื่อบำบัดความเครียด (๒๕๖๔)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2565,10:21  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: โอวาทปาฏิโมกข์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (๒๕๖๔)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2565,10:20  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: หลักอายุสสธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิต (๒๕๖๔)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2565,10:19  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่ออนาคตตามแนวพระพุทธศาสนาของเยาวชนในสังคมไทย (๒๕๖๔)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2565,10:15  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: คัมภีร์สมันตกูฏวัณณนา: วิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับคติความเชื่อของศรีลังกา (๒๕๖๕)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2565,10:12  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..